Forum ogrodowe, forum ogrodnicze, ogrody - Rejestracja

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Forum.
 1. Forum - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.forumogrodowe.pl za pośrednictwem, którego Użytkownicy mogą wymieniać informacje, komentarze i opinie.
 1. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Forum.
 1. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie internetowym Forum.
 1. Właściciel – Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, e-mail sekretariat@polskapress.pl.
 1. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Forum prowadzone jest przez Właściciela.
 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Forum,
  2. warunki i zasady zamieszczania wpisów na Forum przez Użytkowników,
  3. tryb postępowania reklamacyjnego,
  4. zasady polityki ochrony danych osobowych.
 1. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z serwisu internetowego Forum są następujące:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
  4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 1. Właściciel dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Forum przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Forum w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

 

III. Zasady Korzystania z Forum

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w serwisie internetowym Forum indywidualnego konta Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji. Dostęp do niektórych funkcjonalności Forum może być zastrzeżony wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Forum, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: swój nick, adres e-mail oraz hasło.
 1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 1. Umowa na korzystanie z Forum z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
 1. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach Forum Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Właściciel wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Właściciela stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Właściciel wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  4. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 1. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta z Właścicielem w zakresie Serwisu Właściciel może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
  1. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  2. wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  3. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 1. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Właściciela w zakresie korzystania z Forum w każdym czasie opuszczając strony Forum. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Forum w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Forum.
 1. Umowa na korzystanie z Forum zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Forum.
 1. Postanowienia ust. 5–10 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Właścicielowi przez Użytkownika.
 1. Właściciel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Forum za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Forum ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji na Forum dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Forum naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Forum,
  3. dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Forum nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.
 1. Użytkownik korzystając z Forum zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Forum niezamówionej informacji handlowej,
  3. korzystania z Forum w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Forum jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania z Forum w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.

 

IV. Zasady zamieszczania wpisów na Forum

 1. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum, chyba że odpowiedzialność taka wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.
 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.
 1. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim.
 1. Każdy wpis powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, jak również spełniać następujące warunki:
  1. treść wpisu powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych,
  2. treść wpisu nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,
  3. treść wpisu nie może zawierać informacji o charakterze reklamowym dotyczących innych podmiotów niż Właściciel.
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów i treści naruszających niniejszy Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy zamieszczaniu wpisu.
 1. Uczestnik w momencie zamieszczenia wpisu na Forum udziela Właścicielowi niewyłącznej licencji na korzystanie z treści wpisu jako całości, jak i wszystkich elementów zawartych we wpisie, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, na wszystkich znanych w chwili przekazania Zadania Konkursowego polach eksploatacji, w szczególności:
  1. zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,
  2. obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
  3. publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,
  4. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
  5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
  6. publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).
 1. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum wyraża zgodę na dowolne dokonanie przez Właściciela dowolnych zmian we wpisie, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z ust. 7 powyżej, a także do usuwania wypowiedzi lub zablokowania dostępu do Forum w przypadkach gdy:
  1. wypowiedzi są sprzeczne z prawem;
  2. wypowiedzi wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
  3. wypowiedzi uznane powszechnie za moralnie naganne lub społecznie niewłaściwe;
  4. wypowiedzi zawierają linki do prywatnych stron www;
  5. wypowiedzi są niemerytoryczne lub zamieszczane wielokrotnie;
  6. Użytkownik zamieszcza reklamy będą inne materiały o charakterze komercyjnym;
  7. Użytkownik zamieszcza treści niezgodne z tematyką forum ogrodowego;
  8. Użytkownik notorycznie narusza niniejszy regulamin
 1. Właściciel, działając również przez wyznaczonych moderatorów Forum, uprawniony jest do dowolnego przeniesienia wpisu w ramach kategorii i dyskusji na Forum, jak również do usunięcia wpisu lub całej dyskusji bez podawania przyczyny.
 1. Zabrania się zamieszczenia loga firm jako emblematów przy wypowiedziach Użytkownika oraz zamieszczania linków do strony korporacyjnej. Emblematy w formie loga oraz linki są zarezerwowane jedynie dla firm współpracujących oraz reklamujących się na Forum.
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do obciążenia fakturą VAT (według cennika reklam Właściciela dostępnego pod tym linkiem) Użytkownika, który narusza regulamin Forum, zamieszczając na nim treści bądź inne materiały o charakterze reklamowym.
 1. Właściciel zastrzega sobie możliwość przeredagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu,:

 

V. Reklamacje

 1. Wszelkie pozostałe reklamacje wynikające z funkcjonowania Forum i serwisu internetowego Forum należy kierować na adres sekretariat@polskapress.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 1. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

VI. Postanowienie końcowe

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności dostępnej TUTAJ.
 1. Według najlepszej wiedzy Właściciela brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Forum.
 1. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Forum będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z Forum w sposób anonimowy.
 1. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Właściciela. Właściciel bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Właściciela środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Właściciel ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2016 roku.
 1. Właściciel może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Forum lub oferty Właściciela. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Forum i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Forum, z powiadomieniem o treści zmian.
 1. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Forum przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 1. Powyższe nie ma wpływu na udzieloną Właścicielowi licencję.

 

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, e-mail sekretariat@polskapress.pl.

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

-    Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi

-    Data zawarcia umowy/odbioru

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

 
Gotowe projekty domów